Algemene

voorwaarden

Algemene voorwaarden van Plek C. Your business. My creativity. verder aangeduid met Plek C, gevestigd in Echt, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Roermond, onder nummer 66657156

Algemeen Deel

Art. 1: Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten. De door ons vermelde prijzen zijn steeds exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Art. 2: Definities
Opdrachtgever: degene die de overeenkomst met Plek-C aangaat. Onder Plek C vallen ook de websites en diensten van www.dagvoorzitteropgympen.nl en www.sprekenalseenbaas.nl
Opdrachtnemer: Plek C
Deelnemer: degene die deelneemt aan de activiteit.

Art. 3: Werkingssfeer
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, tenzij tussen Plek C en de wederpartij schriftelijk anders zijn overeengekomen. Plek C is slechts aan overeenkomsten of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop gebonden, nadat Plek C de overeenkomst, de wijziging en / of aanvulling schriftelijk heeft aanvaard.

Art. 4: Offertes
Een offerte of aanbieding kan zowel mondeling als schriftelijk worden aangevraagd. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle offertes en aanbiedingen van Plek C vrijblijvend en vervallen deze na de in de offerte of aanbieding genoemde termijn. Overeenkomsten met een herhalend karakter binden Plek C slechts voor de door Plek C schriftelijk aangegeven periode. Bij het uitblijven van een overeenkomst nadat Plek C een offerte heeft uitgebracht, kunnen de calculatiekosten door Plek C in rekening worden gebracht. Plek C zal dit vooraf aan opdrachtgever bekend maken.

Art. 5: Vertegenwoordiging
Enkel en alleen het management van Plek C is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen, die afwijken van deze algemene voorwaarden. Degene, die namens de opdrachtgever optreedt, wordt verondersteld daartoe door de opdrachtgever deugdelijk gemachtigd te zijn.

Art. 6: Wijziging van de overeenkomst
Wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook, door of namens de opdrachtgever aangebracht - hetzij schriftelijk hetzij op andere wijze – die leiden tot door Plek C niet in de offerte opgenomen
(meer-)kosten, verplichten de opdrachtgever deze te voldoen. Indien de opdrachtgever, na het aangaan van de overeenkomst, alsnog wijzigingen verlangt, dan moeten deze tijdig en schriftelijk, met een minimum van 7 werkdagen dagen voor de verlangde wijziging aan Plek C ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling gegeven, dan is de uitvoering van de wijzigingen steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever. De wijzigingen, zoals bedoeld in het voorgaande van dit artikel, binden Plek C slechts indien en voor zover deze door Plek C schriftelijk zijn aanvaard.

Art. 7: Betaling
Ter dekking van de kosten van voorbereiding en reserveringskosten kan 50% van het totaalbedrag van de opdracht vooraf in rekening gebracht, op het moment dat de offerte voor de opdracht schriftelijk akkoord is bevonden door de opdrachtgever. Het resterende uitstaande bedrag en eventuele bijkomende kosten en/of verrekeningen factureert Plek C achteraf middels een slotfactuur.

Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. Indien de factuur binnen deze termijn niet is voldaan, zal na zeven dagen een aanmaning worden gestuurd. Dertig dagen na de factuurdatum wordt de wettelijke handelsrente in rekening gebracht zonder dat ingebrekestelling vereist is.

Tevens zullen de gemaakte administratie- en bureaukosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien betaling achterwege blijft kan Plek C met beroep op de onzekerheidsexceptie de (verdere) uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij tekort in het nakomen van een of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van de kosten van Plek C voor rekening van opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.

Art. 8: Aansprakelijkheid
Plek C is niet aansprakelijk voor schade die tijdens de uitvoering van programma's/activiteiten ontstaat ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke goederen (waaronder bagage en documenten)  ongeacht de oorzaak van het verlies, de beschadiging of de diefstal. Plek C is aansprakelijk voor directe schade die de opdrachtgever lijdt, indien deze schade rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Plek C in de uitvoering van de overeenkomst. De vergoeding is echter in alle gevallen beperkt tot het bedrag waartegen Plek C verzekerd is en dat in voorkomend geval door de verzekeraar wordt vergoed. Op de vergoeding strekt in mindering het bedrag dat door de opdrachtgever zal worden ontvangen uit hoofde van een door hem afgesloten afdoende verzekering.

Art. 9: Annulering door Opdrachtgever
Annulering kan uitsluitend geschieden per aangetekend schrijven, hetwelk uiterlijk 8 weken voor de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen dient te zijn. Bij annulering door de opdrachtgever gelden de navolgende annuleringskosten:

- Bij annulering tot 8 weken voor aanvang:  25% van de totale opdrachtsom;
- Bij annulering van 8 tot 4 weken voor aanvang:  50% van de totale opdrachtsom;
- Bij annulering van 4 tot 1 week voor aanvang: 75% van de totale opdrachtsom;
- Bij annulering van 1 week voor aanvang: 100% van de totale opdrachtsom;

Het vorenstaande geldt eveneens indien de deelnemer(s) zonder te annuleren niet aanwezig is (zijn) bij aanvang van het programma/arrangement. Ook dan is opdrachtgever 100% van de totale opdrachtsom aan Plek C verschuldigd.

Art. 10: Annulering door Plek C
Plek C behoudt zich het recht voor een overeenkomst te wijzigen of te annuleren indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt – in ieder geval, maar niet beperkt tot – verstaan elke vreemde oorzaak alsmede elke omstandigheid welke krachtens wet en/of overeenkomst en/of deze voorwaarden niet voor ons risico noch voor onze rekening komt. Vertraging bij of toerekenbaar tekortschieten in hun verplichtingen door onze toeleveranciers, ziekte van personeel dat wegens zijn/haar specifieke deskundigheid of opleiding onvervangbaar is, gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 Ook gewichtige omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Plek C aan de overeenkomst niet kan worden gevergd geven Plek C het recht de overeenkomst te wijzigen of te annuleren. Bij annulering volgt volledige restitutie van het door opdrachtgever betaalde bedrag, zonder dat opdrachtgever daarnaast aanspraken op (aanvullende) schadevergoeding kan doen gelden.

Art. 11: Afbreken van de activiteit
Indien een situatie zoals bedoeld in artikel 10 zich voordoet tijdens de uitvoering van een activiteit, dan is Plek C verplicht zich in te spannen om de deelnemers veilig te laten terugkeren. Aanspraak op restitutie van een deel van de overeengekomen prijs vanwege het eerder dienen te doen eindigen van de activiteit, kan door opdrachtgever niet gemaakt worden. Alle programma's zijn verder afhankelijk van de heersende weersomstandigheden e.d.. Plek C heeft het recht om op ieder moment het programma te veranderen zodra de deelnemer of de leiding gevaar loopt. Het niet (geheel) kunnen uitvoeren van het programma als gevolg van bovengenoemde omstandigheden leidt niet tot restitutie van de overeengekomen prijs door Plek C. Wel zal Plek C of haar vertegenwoordigster, indien mogelijk, een zinvol alternatief programma opstellen.

Art. 12: Verplichtingen v/d deelnemers
De deelnemer(s) is (zijn) verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Plek C of haar vertegenwoordigster ter bevordering van een goede uitvoering van het programma. Indien een deelnemer zich niet aan deze aanwijzingen houdt, vervalt iedere aansprakelijkheid van Plek C. Indien een deelnemer om wat voor reden dan ook hinder dan wel gevaar oplevert voor zichzelf, de overige deelnemers of de leiding, dan heeft Plek C of haar vertegenwoordigster het recht deze deelnemer van verdere deelname aan het programma uit te sluiten. De eventuele (financiële) gevolgen komen geheel voor risico en rekening van de opdrachtgever. Alle deelnemers dienen afdoende verzekerd te zijn dan wel een afdoende verzekering af te sluiten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van door Plek C ter beschikking gestelde uitrusting indien dit geschiedt door schuld of nalatigheid aan de zijde van opdrachtgever. De opdrachtgever of participant is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de deelnemers die van invloed kunnen zijn op de wijze van uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld ziekte / handicaps e.d.) bij bevestiging van de opdracht kenbaar te maken.

Indien deze gegevens door de opdrachtgever of participant niet kenbaar worden gemaakt, behoudt Plek C zich het recht voor de betreffende deelnemers – met het oog op de gezondheid van die deelnemers – uit te sluiten van deelname. Indien deelname wel mogelijk is, dient opdrachtgever de hieraan verbonden meerkosten die dan voor Plek C ontstaan, aan Plek C te vergoeden.  

Art. 13: Geschillen.
Op onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Een geschil is aanwezig indien één van beide partijen zulks schriftelijk gemotiveerd stelt. Van geschillen die ontstaan in het kader van de overeenkomst, neemt de bevoegde rechter in het Arrondissement Maastricht kennis. Indien partijen van oordeel zijn dat een geschil middels arbitrage, bindend advies of door een geschillencommissie beslecht dient te worden, wordt er een dienovereenkomstige schriftelijke overeenkomst getekend, binnen 14 dagen nadat het geschil is gemeld. In de overeenkomst wordt een arbiter/bindend adviseur/ de geschillen-commissie aangewezen dan wel wijst ieder der partijen één arbiter/bindend adviseur aan, waarna dezen een derde arbiter/bindend adviseur benoemen, welke arbiter(s)/bindend adviseur(s) alsdan het geschil beslecht(en).

Terug naar boven

Wat gaaf dat je erbij wilt zijn.

Welkom bij "Sneak Speak"

Je bent nog een paar stappen verwijderd om je ticket te verzilveren en een avond te kunnen genieten van bijzondere verhalen van talentvolle mensen. Geen Insta? Geen probleem, vul "NVT" in.

  • Vul het veld "Naam" in.
  • Vul het veld "E-mail adres" in.
  • Vul het veld "Instagram Account" in.